Regulamin świadczenia usług przez Jet Return oraz polityka prywatności

I. PREAMBUŁA:

Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług przez Jet Return oraz Polityka Prywatności (dalej „Regulamin”) określa szczegółowe warunki współpracy i korzystania z usług oferowanych i świadczonych przez JET RETURN SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE oraz serwisu JETRETURN.COM w zakresie zawarcia i warunków umowy cesji wierzytelności oraz dochodzenia rekompensaty za opóźniony lub odwołany lot – stosownie do Rozporządzenia (WE) Nr 261/2014 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylające rozporządzenie (EWG) nr 295/91. 

 

II. DEFINICJE:

KLIENT  dorosła osoba fizyczna będąca pasażerem w rozumieniu Rozporządzenia, której odmówiono przyjęcia na pokład samolotu lub której lot został opóźniony bądź odwołany oraz która zaakceptowała niniejszy Regulamin;
PRZEWOŹNIK  przewoźnik lotniczy będący przedsiębiorstwem transportu lotniczego wykonujący lub zamierzający wykonać Lot zgodnie z umową zawartą z Klientem;
LOT  przelot samolotowy organizowany przez Przewoźnika lotniczego, w związku z którym Klient zamierza dochodzić Odszkodowania;
JET RETURN  spółka Jet Return sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Ksawerów 3, 02-656 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000677220, posiadająca NIP: 5213781389 oraz REGON: 36728283, o kapitale zakładowym w wysokości 25.000,00 zł w całości opłaconym, będąca usługodawcą w ramach Umowy, zarządzającą portalem WWW.JETRETURN.COM oraz administratorem danych osobowych;
BILET  ważny dokument uprawniający Klienta do przewozu w ramach Lotu lub równoważny numer rezerwacyjny – w formie papierowej lub elektronicznej wydany przez Przewoźnika lub uprawniony przez Przewoźnika podmiot;
PORTAL  portal internetowy pod adresem www.jetreturn.com prowadzony i zarządzany przez Jet Return;

 

ROZPORZĄDZENIE  Rozporządzenie (WE) Nr 261/2014 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylające rozporządzenie (EWG) nr 295/91;
ODSZKODOWANIE WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA  zryczałtowane odszkodowanie określone w Rozporządzeniu, należne Klientowi z powodu (i) odmowy przyjęcia na pokład samolotu lub (ii) którego lot został opóźniony bądź odwołany, z wyłączeniem kosztów dochodzenia Odszkodowania wynikającej z Rozporządzenia, w tym kosztów postępowania administracyjnego, sądowego i egzekucyjnego oraz odsetek;
ROSZCZENIE  Żądanie przysługujące Klientowi przeciwko Przewoźnikowi o zapłatę Odszkodowania wynikającego z Rozporządzenia;
WIERZYTELNOŚĆ  wierzytelność przysługująca Klientowi z tytułu Odszkodowania wynikającego z Rozporządzenia w związku z (i) odmową przyjęcia Klienta na pokład samolotu lub (ii) którego lot został opóźniony bądź odwołany – stosownie do przepisów Rozporządzenia;
UMOWA CESJI WIERZYTELNOŚCI  umowa przelewu wierzytelności – w rozumieniu art. 509 i następnych Kodeksu cywilnego – tj. wierzytelności z tytułu Odszkodowania wynikającego z Rozporządzenia, zawarta pomiędzy Klientem, a Jet Return, zgodnie z którą Klient przelewa Wierzytelność na rzecz Jet Return;
ODSZKODOWANIE kwota brutto którą zapłaci Jet Return Klientowi z tytułu przelanej Wierzytelności, pomniejszonej o (i) Opłatę Manipulacyjną i (ii) ewentualnie koszty przelewu Odszkodowania; zryczałtowane koszty dochodzenia Wierzytelności oraz z wyłączeniem odsetek i innych należności ubocznych;
OPŁATA MANIPULACYJNA zryczałtowane koszty dochodzenia Wierzytelności Jet Return wraz z prowizją (nie więcej niż 25% Odszkodowania wynikającego z Rozporządzenia);
UMOWA porozumienie pomiędzy Klientem, a Jet Return zawarte w momencie zaakceptowania Regulaminu, w tym zawarciu Umowy Cesji Wierzytelności i wypełnieniu formularza kontaktowego. Umowa polega na przelaniu przez Klienta na rzecz Jet Return Wierzytelności, z zobowiązaniem Jet Return do dochodzenia Wierzytelności od Przewoźnika i zapłaty przez Jet Return Klientowi Odszkodowania lub kwoty wskazanej w pkt V ust. 3 Regulaminu;
FORMULARZ KONTAKTOWY  formularz kontaktowy zawierający dane osobowe i kontaktowe Klienta w celu należytego wykonania Umowy – uzupełniony przez Klienta lub Klienta i Jet Return, a potwierdzony przez Klienta;
KODEKS CYWILNY ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny
UODO  ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

 

III. OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY JET RETURN Z KLIENTAMI:

1. Przedmiotem współpracy pomiędzy Klientami, a Jet Return jest:

1) nawiązanie współpracy pomiędzy Klientem, a Jet Return osobiście lub za pośrednictwem Portalu;

2) zakwalifikowanie Klienta jako pasażera, któremu potencjalnie należne jest Odszkodowanie wynikające z Rozporządzenia za odmowę przyjęcia Klienta na pokład, opóźnienie lub odwołanie Lotu, które to zdarzenie spełnia kwalifikacje przyznania Odszkodowania w rozumieniu Rozporządzenia;

3) zaakceptowanie przez Klienta warunków Regulaminu i zawarcie Umowy Przelewu Wierzytelności;

4) przekazanie Jet Return przez Klienta niezbędnych informacji związanych z Lotem;

5) powiadomienie przez Jet Return Przewoźnika o zawarciu Umowy Przelewu Wierzytelności;

6) dochodzenie przez Jet Return od Przewoźnika Wierzytelności;

7) zapłata przez Jet Return Klientowi Odszkodowania lub kwoty wskazanej w pkt V ust. 3 Regulaminu z tytułu zawarcia Umowy Przelewu Wierzytelności.

2. Klient może nawiązać współpracę z Jet Return:

1) osobiście z przedstawicielem Jet Return w siedzibie Jet Return lub poza siedzibą;

2) za pośrednictwem Portalu oraz Infolinii poprzez:

a) prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego lub

b) prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego i samodzielne założenie sprawy.

3. W przypadku, o którym mowa ust. 2 pkt 1) powyżej, Klient w celu zawarcia Umowy zobowiązany jest do:

1) przedstawienia przedstawicielowi Jet Return opisu sytuacji związanej z Lotem;

2) przekazania Jet Return Biletu;

3) zaakceptowania Regulaminu;

4) zawarcia prawidłowo wypełnionej Umowy Przelewu Wierzytelności;

5) przekazania Jet Return niezbędnych informacji związanych z Lotem;

6) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

4. W przypadku, o którym mowa ust. 2 pkt 2) lit. a) powyżej, Klient w celu zawarcia Umowy zobowiązany jest do:

1) prawidłowego wypełnienia formularza zgłoszeniowego w ramach Portalu z podstawowym opisem sytuacji związanej z Lotem;

2) przekazania Jet Return Biletu;

3) przekazania szczegółowego opisu sytuacji związanej z Lotem w ramach Infolinii Jet Return;

4) przekazania Jet Return niezbędnych danych kontaktowych;

5) zweryfikowania prawidłowości wygenerowanej elektronicznie Umowy Cesji Wierzytelności, która zostanie przesłana Klientowi przez Jet Return w ramach Portalu lub na podany przez Klienta adres mailowy;

6) zaakceptowania Regulaminu;

7) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych;

8) doręczenia Jet Return za pośrednictwem poczty/kuriera, Portalu, urządzenia mobilnego, aplikacji bądź poczty e-mail prawidłowo uzupełnionej i podpisanej/zawartej Umowy Cesji Wierzytelności oraz ewentualnie Biletu, o ile nie został załączony w ramach wypełniania formularza zgłoszeniowego, o czym mowa w pkt 1) powyżej.

5. W przypadku, o którym mowa ust. 2 pkt 2) lit. b) powyżej, Klient w celu

1) prawidłowego wypełnienia formularza zgłoszeniowego wraz z Formularzem Kontaktowym w ramach Portalu ze szczegółowym opisem sytuacji związanej z Lotem oraz dołączeniem do formularza zgłoszeniowego Biletu;

2) ewentualnego potwierdzenia opisu sytuacji związanej z Lotem w ramach Infolinii Jet Return;

3) przekazania Jet Return niezbędnych danych kontaktowych;

4) zweryfikowania prawidłowości wygenerowanej elektronicznie Umowy Cesji Wierzytelności, która zostanie przesłana Klientowi przez Jet Return w ramach Portalu lub na podany przez Klienta adres mailowy;

5) zaakceptowania Regulaminu;

6) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych;

7) doręczenia Jet Return za pośrednictwem poczty/kuriera, Portalu, urządzenia mobilnego, aplikacji bądź poczty e-mail prawidłowo uzupełnionej i podpisanej/zawartej Umowy Cesji Wierzytelności oraz ewentualnie Biletu, o ile nie został załączony w ramach wypełniania formularza zgłoszeniowego, o czym mowa w pkt 1) powyżej.

6. Jet Return zastrzega sobie prawo odmowy zawarcia Umowy z Klientem z powodu (i) niekwalifikowania sytuacji Klienta związanej z Lotem jako uprawniającej do otrzymania Odszkodowania wynikającego z Rozporządzenia lub (ii) bez podania przyczyny. W przypadku odmowy zawarcia Umowy przez Jet Return z Klientem, Jet Return powiadomi, o tym Klienta w formie wiadomości e-mail niezwłocznie lecz nie później niż w terminie 14 dni od dnia:

1) przedstawienia przez Przewoźnika sytuacji faktycznej związanej z Lotem, która obiektywnie uniemożliwia dochodzenie Odszkodowania w wynikającego z Rozporządzenia;

2) przedstawienia przez Klienta sytuacji faktycznej związanej z Lotem, o czym mowa w ust. 3 pkt 1) powyżej lub

3) wypełnienia formularza zgłoszeniowego w ramach Portalu z podstawowym opisem sytuacji związanej z Lotem, o czym mowa w ust. 4 pkt 1) powyżej;

4) wypełnienia formularza zgłoszeniowego w ramach Portalu ze szczegółowym opisem sytuacji związanej, o czym mowa w ust. 5 pkt 1) powyżej.

7. Klient w ramach opisu sytuacji związanego z Lotem zobowiązany jest do podania wyłącznie prawdziwych i kompletnych informacji wymaganych w ramach Portalu lub Umowy oraz zobowiązany jest do niezatajania jakichkolwiek okoliczności niezbędnych do prawidłowego zakwalifikowania sytuacji Klienta i oceny, czy potencjalnie należne jest Klientowi Odszkodowanie wynikające z Rozporządzenia. Ponadto Klient zobowiązany jest do doręczenia Jet Return oryginalnego, nieprzerobionego, ani niepodrobionego Biletu.

8. Po zawarciu Umowy Klient zobowiązany jest do powstrzymania się od dochodzenia Odszkodowania wynikającego z Rozporządzenia. Ponadto Klient zapewnia Jet Return, że dochodzenie Roszczenia nie zostało powierzone osobie trzeciej oraz że pomiędzy Klientem i Przewoźnikiem nie toczy się żaden spór o Odszkodowanie wynikające z Rozporządzenia, bądź o przelaną w tym zakresie Wierzytelność, ani nie podjęto czynności w celu jego rozpoczęcia.

9. Po podpisaniu Umowy Cesji Wierzytelności Klient zobowiązuje się nie zwracać do innych podmiotów w celu dochodzenia Odszkodowania wynikającego z Rozporządzenia lub przelanej w tym zakresie Wierzytelności.

10. Klient może zawrzeć Umowę w imieniu małoletniego dziecka obejmującą Roszczenie przysługujące małoletniemu, przy czym w takim wypadku Klient zobowiązany jest do doręczenia Jet Return na własny koszt dokumentów potwierdzających prawa do opieki nad małoletnim (tj. skrócony akt urodzenia).

11. Klient zobowiązany jest do współpracy z Jet Return w zakresie wykonania Umowy, w tym do niezwłocznego (nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania żądania): dostarczania Jet Return niezbędnych informacji związanych z Lotem oraz informacji koniecznych do dochodzenia należności bądź wypłaty Odszkodowania (jak m.in. imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, numer rachunku bankowego), dostarczania Jet Return niezbędnych dokumentów związanych z Lotem, do których w szczególności należy (i) Umowa Cesji Wierzytelności w formie pisemnej lub (ii) pisemnego potwierdzenie zawarcia Umowy Cesji Wierzytelności, niezależnie od tego czy dokumenty te zostały przekazane Jet Return w ramach Portalu lub na wskazany adres e-mail.

12. W przypadku otrzymania przez Klienta jakiejkolwiek bezpośredniej płatności lub innej formy rekompensaty od Przewoźnika lub innego podmiotu po zawarciu Umowy Cesji Wierzytelności, Klient zobowiązany jest do poinformowania o tej okoliczności Jet Return bez zbędnej zwłoki nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania świadczenia, przy czym świadczenia te będą traktowane jako Odszkodowanie wynikające z Rozporządzenia i Klient zobowiązany jest do zapłaty całości otrzymanego Odszkodowania wynikającego z Rozporządzenia otrzymanego od Przewoźnika lub innego podmiotu na rachunek bankowy Jet Return celem dalszego rozliczenia zgodnie z zawartą Umową Przelewu Wierzytelności na poniższe rachunki bankowe prowadzone dla Jet Return przez Bank Zachodni WBK S.A. (Kod BIC/SWIFT: WBKPPLPP):

1) dla wpłat w EUR: 68 1090 2851 0000 0001 3439 4230;

2) dla wpłat w PLN: 97 1090 2851 0000 0001 3439 4193.

13. Klient akceptuje, że Jet Return nie będzie akceptować kuponów podróżnych oraz innych usług wyłączonych przepisami Rozporządzenia.

 

IV. DOCHODZENIE NALEŻNOŚCI:

1. Jet Return jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Przewoźnika o zawarciu Umowy Cesji Wierzytelności.

2. Jet Return jest zobowiązany w terminie 60 dni od zawarcia Umowy Cesji Wierzytelności podjąć wobec Przewoźnika czynności przedsądowe celem wyegzekwowania Wierzytelności (dalej „Czynności Przedsądowe”), a w przypadku nieuzasadnionej odmowy przez Przewoźnika zapłaty tytułem Odszkodowania w kolejnym terminie 120 dni podjąć czynności sądowe i administracyjne (dalej „Czynności Sądowe”), a w przypadku uzyskania prawomocnego wyroku lub ostatecznej decyzji administracyjnej uznającej Roszczenie w terminie 14 dni podjąć czynności egzekucyjne (dalej „Czynności Egzekucyjne”).

3. W przypadku braku możliwości prawnych i faktycznych w zakresie dochodzenia Wierzytelności przez Jet Return względem Przewoźnika, Jet Return zobowiązuje się do nieobciążania Klienta jakimikolwiek kosztami dochodzenia Wierzytelności.

4. Klient wyraża zgodę na upoważnienie przez Jet Return kancelarii adwokackiej do dochodzenia w imieniu Jet Return Wierzytelności od Przewoźnika i w związku z tym Klient wyraża zgodę na przekazanie kancelarii adwokackiej danych osobowych oraz informacji związanych z Lotem niezbędnych do wykonania Umowy. Jet Return powiadomi Klienta na każde jego żądanie o danych identyfikacyjnych i adresowych kancelarii adwokackiej, której przekazano w/w dane Klienta. Jet Return zapewni Klientowi te same uprawnienia do dostępu do danych osobowych gromadzonych w kancelarii adwokackiej jak w przypadku Jet Return.

5. Klient ma prawo do uzyskiwania kompleksowej informacji od Jet Return oraz kancelarii adwokackiej o stanie dochodzonej Wierzytelności.

 

V. ODSZKODOWANIE I ZAPŁATA CENY:

1.     Jet Return zobowiązane jest zapłacić Klientowi Odszkodowanie lub kwotę wskazaną w ust. 3 poniżej w terminie 21 dni od dnia uzyskania przez Jet Return odszkodowania będącego przedmiotem Wierzytelności lub doręczenia Jet Return odmowy, wyroku, decyzji lub postanowienia, o których mowa ust. 3 poniżej lecz nie później niż w terminie 24 miesięcy od dnia zawarcia Umowy. Zapłata Odszkodowania nastąpi na rachunek bankowy Klienta wskazany w Formularzu Kontaktowym lub w ramach przekazania Jet Return niezbędnych danych kontaktowych Klienta.

2.     W przypadku uzyskania przez Jet Return od Przewoźnika świadczenia będącego przedmiotem Wierzytelności, Jet Return zapłaci Klientowi Odszkodowanie wskazane w tabeli 1 poniżej w zależności od rodzaju Lotu objętego Umową Cesji Wierzytelności:

L.P. A: B: C:
RODZAJ LOTU: Lot do 1.500 km: Lot wewnątrzwspólnotowy dłuższy niż 1.500 km i wszystkie inne loty o długości od 1.500 do 3.500 km: Wszystkie inne loty niż w l.p. A i B tabeli 1 zgodnie z Rozporządzeniem:
ODSZKODOWANIE (EUR 250,00 – Opłata Manipulacyjna)
EUR 187,00
(EUR 400,00 – Opłata Manipulacyjna)
EUR 300,00
(EUR 600,00 – Opłata Manipulacyjna)
EUR 450,00
lub
(powyższa kwota*50%)
EUR 225,00 – w przypadku gdy lot poza wspólnotowy powyżej 3.500 km jest opóźniony między 3, a 4 godziny

3. W przypadku niepowodzenia czynności zmierzających do wyegzekwowania Wierzytelności polegających na (i) obiektywnie uzasadnionej odmowie Przewoźnika do zapłaty potwierdzonej orzecznictwem krajowym lub europejskim, (ii) prawomocnym oddaleniu roszczenia o odszkodowanie, (iii) uzyskaniu ostatecznej decyzji administracyjnej odmawiającej przyznania odszkodowania lub (iv) umorzeniu postępowania egzekucyjnego, tj. z przyczyn niezależnych od Jet Return, Jet Return zapłaci Klientowi w zamian za nabywaną Wierzytelność kwotę w wysokości EUR 1,00 zamiast Odszkodowania.

4. Jet Return nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek kwoty Odszkodowania, rekompensaty i podobne świadczenia, jeżeli ich przekazanie stało się niemożliwe wskutek okoliczności wyłączających odpowiedzialność Przewoźnika stosownie do przepisów Rozporządzenia lub orzecznictwa krajowego i europejskiego.

5. Wynagrodzeniem i pokryciem kosztów własnych dochodzenia Wierzytelności przez Jet Return jest różnica pomiędzy wartością Odszkodowania wynikającego z Rozporządzenia, a Odszkodowaniem uzyskanym, stwierdzonym lub zasądzonym od Przewoźnika.

6. Klient wyraża zgodę na potrącenie przez Jet Return niezbędnych kosztów do dokonania płatności na rzecz Klienta, które wynikają z konieczności wykonania płatności poza strefę Euro – odpowiednich na dzień przelewu i zgodnych z tabelą opłat banku Jet Return i banku Klienta. O wysokości kwot potrącenia Jet Return poinformuje uprzednio Klienta na adres e-mail podany przez Klienta.

7. Płatności na rzecz Klienta dokonywane są przez Jet Return w walucie Euro, przy czym na żądanie Klienta Jet Return dokona płatności w walucie PLN według średniego kursu kantorowego z dnia dokonania przelewu wychodzącego na rzecz Klienta.8. Wszystkie kwoty podane w niniejszym Regulaminie, Umowie Cesji Wierzytelności, na Portalu oraz w ramach Infolinii Jet Return są kwotami brutto.

 

VI. ODSTĄPIENIE OD UMOWY I TRYB REKLAMACYJNY:

1. Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu cywilnego, który zawarł Umowę poza lokalem przedsiębiorstwa Jet Return, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając Jet Return stosowne oświadczenie w terminie 14 dni od zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.

2. Oświadczenie o odstąpieniu musi zostać wysłane do Jet Return w formie pisemnej lub elektronicznej na adres: ul. Ksawerów 3, 02-656 Warszawa.

3. Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od Umowy wraz z fakultatywnym dla Klienta wzorem oświadczenia o odstąpieniu określają Załącznik nr 1 i Załącznik nr 2 do Regulaminu.

4. Prawo do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny nie przysługuje, jeżeli przed upływem 14 dni Jet Return podjął Czynności Przedsądowe, Sądowe lub Egzekucyjne w ramach zawartej Umowy i uzyskał ekspektatywę wypłaty Wierzytelności przez Przewoźnika.

5. Skorzystanie z prawa odstąpienia przez Klienta nie wiąże się z koniecznością ponoszenia lub zwrotu Jet Return dodatkowych kosztów, za wyjątkiem uzasadnionych kosztów przesyłki niezbędnych dokumentów do Klienta. O wysokości kosztów Jet Return poinformuje uprzednio Klienta na adres e-mail podany przez Klienta.

6. Klient ma prawo zgłosić reklamację w formie pisemnej na adres: ul. Ksawerów 3, 02-656 Warszawa lub na adres mailowy Jet Return: help@jetreturn.com lub telefonicznie pod numerem telefonu: (22) 4700 700.

7. Jet Return jest zobowiązany ustosunkować się do wniesionej przez Klienta reklamacji w terminie nie dłuższym jak 7 dni. Ustosunkowanie nastąpi w formie wiadomości e-mail na adres podany przez Klienta w Formularzu Kontaktowym lub w ramach przekazania Jet Return niezbędnych danych kontaktowych Klienta bądź inny adres przekazany przez Klienta. Jeżeli Klient zażąda przedstawienia odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej to Jet Return ustosunkuje się do reklamacji w formie pisemnej.

 

VII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I POLITYKA PRYWATNOŚCI:

1. Jet Return w zakresie, w jakim przetwarza dane osobowe jest administratorem danych osobowych Klientów w rozumieniu UODO. Adres siedziby Jet Return wraz z podaniem pełnej firmy i wszystkie pozostałe adresy kontaktowe wskazane są w punkcie I „Definicje”.

2. Ze względu na właściwość świadczonych usług oraz sposób ich rozliczenia Jet Return zbiera i przetwarza dane osobowe Klientów oraz dane eksploatacyjne podane w Umowie Cesji Wierzytelności, Formularzu Kontaktowym, formularzu zgłoszeniowym, Bilecie, korespondencji e-mail i innych dokumentach przekazanych przez Klienta – w rozumieniu art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, które są niezbędne do wykonania Umowy.

3. Gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług przez Jet Return, Klient zobowiązany jest do podania prawidłowych, zgodnych z prawdą danych osobowych. Podanie danych osobowych jest szczególnie niezbędne do dochodzenia Wierzytelności. Podanie nieprawdziwych, niepełnych danych może skutkować rozwiązaniem Umowy przez Jet Return.

4. W celu wykonania Umowy i dochodzenia Wierzytelności Jet Return może przekazywać dane osobowe Klienta kancelarii adwokackiej, linii lotniczej, właściwym urzędom, organom sądowym, administracyjnym i organom egzekucyjnym.

5. Jet Return zobowiązuje się względem Klienta do zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych Klienta w sposób uniemożliwiający dostęp nieuprawnionym osobom trzecim – zgodnie z UODO.

6. Klient ma prawo dostępu do danych obejmujących jego dane osobowe poprzez indywidualne zapytanie skierowane w formie elektronicznej lub pisemnej do Jet Return lub kancelarii adwokackiej. Klientowi przysługuje prawo wglądu, poprawiania, usuwania danych osobowych oraz żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych w trybie wskazanym w niniejszym ustępie zgodnie z zasadami określonymi UODO.

7. W przypadku uzyskania przez Jet Return informacji o naruszaniu przez Klienta Regulaminu lub w ramach wykonywanej Umowy przepisów, Jet Return ma prawo przetwarzać dane osobowe Klienta w celu ustalenia jego odpowiedzialności, a także przekazać te dane odpowiednim organom władzy publicznej.

8. Jet Return nie będzie przekazywać, sprzedawać, czy udostępniać zgromadzonych danych osobowych Klientów innym podmiotom, chyba, że nastąpi to za zgodą, na wniosek Klienta lub na wniosek organów uprawnionych do żądania takich informacji w przypadkach przewidzianych UODO lub innych ustaw.

9. Jet Return nie pobiera automatycznie informacji, z zastrzeżeniem informacji zawartych w plikach typu cookies. Pliki typu cookies stanowią dane informatyczne, które przechowywane są w urządzeniu Klienta. Pliki te mogą zawierać dane osobowe Klienta. W ramach Portalu stosowane mogą być następujące rodzaje plików typu cookies:

1) „niezbędne” pliki typu cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Portalu, np. uwierzytelniające pliki typu cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Portalu;

2) pliki typu cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Portalu;

3) „wydajnościowe” pliki typu cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Portalu;

4) „funkcjonalne” pliki typu cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Klienta ustawień i personalizację interfejsu Klienta, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Klienta, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

5) „reklamowe” pliki typu cookies, umożliwiające dostarczanie Klientom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

10. Pliki typu cookies mogą być wykorzystywane w celu:

1) identyfikacji i personalizacji ustawień Klienta;

2) zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Portalu;

3) zbierania informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Portalu;

4) dostarczania Klientem treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

11. Zgoda na wykorzystywanie plików typu cookies ma charakter dobrowolny, a Klient ma w każdej chwili możliwość zablokowania ich zapisywania, a także usunięcia zapisanych już plików typu cookies korzystając z oprogramowania dostępnego w urządzeniu Klienta.

 

VIII. ROZWIĄZANIE UMOWY:

Umowa zawarta pomiędzy Jet Return, a Klientem ulega rozwiązaniu wskutek:Umowa zawarta pomiędzy Jet Return, a Klientem ulega rozwiązaniu wskutek:

1) Zapłaty przez Jet Return na rzecz Klienta Odszkodowania lub kwoty wskazanej w pkt V ust. 3 Regulaminu;

2) rozwiązania Umowy za porozumieniem stron;

3) naruszenie przez którąkolwiek ze stron postanowień Regulaminu lub Umowy.

 

IX. ZMIANA REGULAMINU:

1. Jet Return zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego Regulaminu z powodów technicznych lub merytorycznych, w tym w szczególności w przypadku zmian w obowiązujących przepisach prawa.

2. Do Umów zawartych i wykonywanych stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązującego w chwili zawarcia Umowy.

3. O zmianach Regulaminu Klienci będą informowani za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres podany w Formularzu Kontaktowym.

4. W przypadku niezaakceptowania zmian w Regulaminie, Klient ma prawo do odstąpienia od zawartej Umowy i powiadomić Jet Return o tym za pośrednictwem wiadomości e-mail.

5. Regulamin w jednym dokumencie zawsze dostępny jest w aktualnej wersji pod adresem www.jetreturn.com.

6. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 4 lipca 2017 r.

 

Wykaz załączników:

1. Informacja dotycząca korzystania z prawa odstąpienia od Umowy wraz z pouczeniem o odstąpieniu od Umowy oraz wzorem oświadczenia o odstąpieniu od Umowy: Załącznik nr 1 do Regulaminu w formacie PDF do pobrania

2. Wzór formularza odstąpienia od Umowy: Załącznik nr 2 do Regulaminu w formacie PDF do pobrania